Telkomsel
  • Judoe Lam Syurga
    Code CZREZ
    Ketik RING ON CZREZ kirim ke 1212